CAPRICORN Travel Studio - Wycieczki szkolne, Zielone szkoły, Wyjazdy integracyjne, Wyjazdy grupowe

REGULAMIN KOLONII / OBOZU ORGANIZOWANEGO  PRZEZ CAPRICORN TRAVEL STUDIO:

 1. Każdy uczestnik kolonii/ obozu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został z nich zwolniony przez lekarza lub wychowawcę.
 3. Punktualnie stawiać się na zajęciach i w nich uczestniczyć.
 4. Uczestnik kolonii/ obozu ma obowiązek dbać o czystość i porządek oraz powierzone mu mienie w miejscu przebywania i poza terenem .
 5. Bezwzględnie obowiązuje zakaz : picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i oddawania się czynnościom seksualnym
 6. Należy dostosować sie do wewnętrznych zasad i regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów lub opiekunów
 7. Uczestnikowi kolonii nie wolno oddalać sie od grupy i opuszczać terenu obozu bez wiedzy wychowawcy.
 8. Uczestnik powinien mieć szacunek dla kolegów ,wychowawców ,innych osób starszych i samego siebie.
 9. Uczestnik kolonii musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i regulaminu ośrodka
 10. Uczestnik o każdej chorobie i złym samopoczuciu melduje wychowawcy bądź kierownikowi kolonii / obozu
 11. Stosuje się do poleceń wychowawcy i kierownika kolonii.
 12. Kąpiel jest dozwolona tylko w miejscach do tego przeznaczonych pod opieką ratownika.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty, sprzęt elektroniczny i inne wartościowe przedmioty, które nie zostały zdeponowane u wychowawcy
 14. Rodzice / opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dzieci.

KAŻDY MA PRAWO:

 1. Udziału we wszystkich zajęciach programowych a także, do uczestnictwa w opracowaniu programu.
 2. Wyrażania swoich poglądów
 3. Pomocy wychowawcy, kierownika w sytuacji pojawienia się problemów
 4. Bezpiecznego i radosnego wypoczynku.

 NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:

 1. Upomnienie przez opiekuna.
 2. Upomnienie przez kierownika obozu.
 3. Powiadomienie rodziców (opiekunów) i szkoły o zachowaniu.
 4. Wydalenie z obozu. Rodzic ma obowiązek odebrania dziecka w przeciągu 24 godzin lub 48 godzin (przy wyjazdach zagranicznych) od chwili wydalenia z obozu.